Marinko Benzon (1920-1978)

Mrtva priroda

ulje na platnu

115×82 cm

Oko 1965. 

 

Svi bitni elementi slikarskog postupka, tačan crtež, koloristički skladovi, način materijalizacije, kompoziciono rešenje i obrađen motiiv potvrđuju ovog umetnika kao autora i upućuje da je ovaj rad nastao tokom sedme decenije XX veka. 

Marinko Benzon
Mrtva priroda
ulje na platnu
115×82 cm
Oko 1965.

I Privatna kolekcija I

 BENZON, Marinko – akademski slikar Rođen je u Vranjicu 1920. godine, a umro u Beogradu 1978. Značajniji radovi: Spomenik poginulim Vranjičanima u II. svjetskom ratu, mozaik (Vranjic, 1956.); Borska zapažanja, mozaik (Bor, 1960.); Igmanski marš, ulje na platnu; Partizanska spomenica, mozaik (Užice, 1961.). Sudionik je putujuće izložbe Jugoslavenska tapiserija u Smitsonianu 1965. godine. BOR – Dav­ne 1960. go­di­ne Ma­rin­ko Ben­zon, aka­dem­ski sli­kar či­ja de­la kra­se mno­ga ve­le­lep­na zda­nja u Sr­bi­ji, in­spi­ri­san gra­dom u ko­jem je ži­veo na­pra­vio je mo­za­ik na­zvan „Bor­ska za­pa­ža­nja“. Na toj kom­po­zi­ci­ji, sa­sta­vlje­noj iz 20 de­lo­va, te­škoj oko dve to­ne, autor je ove­ko­ve­čio ži­vot ru­da­ra, me­ta­lur­ga i obič­nog sve­ta u ka­ma­rat­skoj ka­sa­bi. Ben­zo­no­vo de­lo, za ko­je se da­nas sma­tra da je od ne­pro­ce­nji­ve vred­no­sti, sa­mo krat­ko je kra­si­lo ov­da­šnji Mu­zej ru­dar­stva i me­ta­lur­gi­je.